ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείκτες Αειφόρου Σχολείου

Για οδηγίες, πληροφορίες και βαθμολογία των δεικτών ΕΔΩ

Παιδαγωγικοί Δείκτες

Δεν προβλέπεται για:

Ν= Νηπιαγωγεία, Ειδικά= Ε

Π1. Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές ή μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους   διδάσκοντες προκειμένου να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό και πιο αποδοτικό

 

Π2. Παιδαγωγικές μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας που αξιοποιούν οι διδάσκοντες για την ανάπτυξη της κριτικής, συστημικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.

Ν

Π3.Εμπλουτισμός των μαθημάτων του σχολείου, με θέματα σχετικά με την αειφορία

 

Π4. Διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποίησε το σχολείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Π5. Προαιρετικά προγράμματα κάθε είδους που εκπονήθηκαν στο σχολείο από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

Π6. Εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το σχολείο με τη συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών, με ακροατήριο μαθητές/γονείς/ μέλη της τοπικής κοινωνίας.

 

Π7. Πρωτοβουλίες και δράσεις για πρόληψη και μείωση της παραβατικότητας στο σχολείο και για την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών στη σχολική ζωή.

Ν, Ε

Π8. Πρωτοβουλίες και δράσεις του σχολείου για την πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης.

Ν, Ε

Π9. Θέματα που συζητήθηκαν σε ειδικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (πέραν των υποχρεωτικών).

 

Π10. Σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.ά., που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί εντός και εκτός του σχολείου.

 

Π11. Σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.ά. που παρακολούθησαν η διευθύντρια/ο διευθυντής και η υποδιευθύντρια/ο υποδιευθυντής του σχολείου.

 

Π12. Δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης από το ίδιο το σχολείο.

 

Κοινωνικοί και οργανωσιακοί δείκτες

 

Κ1. Διαδικασία σύνθεσης του Σχολικού Κανονισμού

Ν, Ε

Κ2. Σύνθεση της Επιτροπής Αειφόρου Σχολείου

 

Κ3. Διαδικασία σύνθεσης του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ.) και του Σχολικού Προγράμματος Δράσης (Σ.Π.Δ.).

 

Κ4. Ποσοστό των εκπαιδευτικών του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία και στην υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ) και του Σχολικού Προγράμματος Δράσης (Σ.Π.Δ.)

 

Κ5. Ποσοστό των μαθητών του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία και στην υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης (Σ.Α.Δ) και του Σχολικού Προγράμματος Δράσης (Σ.Π.Δ.)

Ν

Κ6. Κοινωνικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη σχολική κοινότητα μέσα ή έξω από το σχολείο.

 

Κ7. Συνεργασία του σχολείου με επιστήμονες, καλλιτέχνες, επαγγελματίες, πολίτες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, εθνικούς και διεθνείς.

 

Κ8. Πρωτοβουλίες, δράσεις και μέτρα πρόληψης, προαγωγής και προστασίας της υγείας που υιοθετεί και λαμβάνει το σχολείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

 

Κ9. Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνει το σχολείο για την προώθηση του δίκαιου (fairtrade) και του αλληλέγγυου εμπορίου.

Ν/Ε

Κ10. Δράσεις που συμπληρώνουν   τη διδασκαλία των δημοκρατικών θεσμών, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και αρμόδιους φορείς.

Ν

Κ11. Λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων.

Ν/Ε

Κ12. Θεματολογία των Σχολικών Συμβουλίων που έχουν συγκληθεί.

 

Κ13. Πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το σχολείο προκειμένου να έλθουν οι γονείς πλησιέστερα προς αυτό.

 

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

 

Ο1. Δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για τη μείωση των απορριμμάτων και την διαλογή των υλικών στην πηγή κατά είδος.

 

Ο2. Υλικά που δόθηκαν για ανακύκλωση ανά μαθητή και εκπαιδευτικό εκφρασμένα σε κατάλληλες μονάδες μέτρησης (βάρος, όγκος, τεμάχια, κ.ά.).

 

Ο3. Επαναχρησιμοποίηση υλικών για μαθητικές χειροτεχνικές κατασκευές.

 

Ο4. Ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης νερού στο σχολείο ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.

 

Ο5. Ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.

 

Ο6. Ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου για θέρμανση ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.

 

Ο7. Ποσοστιαία μείωση της ετήσιας κατανάλωσης φύλλων φωτοτυπικού χαρτιού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.

 

Ο8. Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης και δροσισμού που χρησιμοποιεί το σχολείο αντί πετρελαίου και   κλιματιστικού.

 

Ο9. Βεβαίωση ετήσιας συντήρησης του καυστήρα του καλοριφέρ.

 

Ο10. Ύπαρξη λαχανόκηπου ή ανθόκηπου ή ταρατσόκηπου στο σχολείο.

 

Ο11. Ύπαρξη κομποστοποιητή σε λειτουργία.

 

Ο12. Φύτευση δέντρων, θάμνων και άλλων φυτών της τοπικής χλωρίδας στο σχολείο ή/και εκτός σχολείου από μαθητές.

 

Ο13. Χρήση απορρυπαντικών φιλικών προς το περιβάλλον για τον καθαρισμό του σχολείου.

 

Ο14. Αισθητικές παρεμβάσεις και αναβάθμιση του σχολείου από τους μαθητές, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο και άλλους συνεργάτες.

 

Ο15. Ύπαρξη συστήματος συλλογής ή άλλος τρόπος αξιοποίησης του νερού της βροχής.

 

 

Go to top