Τα Δημοτικά Σχολεία έχουν ένα προνόμιο σε σχέση με τα γυμνάσια και τα λύκεια. Έχουν την Ευέλικτη Ζώνη, στη διάρκεια της οποίας μπορούν να γίνουν πάρα πολλά για το Αειφόρο Σχολείο (ακόμη κι αν είναι πλέον αρκετά ...κουτσουρεμένη, δηλαδή καταργημένη από την Ε και Στ τάξεις).

Το «Αειφόρο Σχολείο» με τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου που εισάγει, προσανατολίζει το σχολείο προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Οι δείκτες είναι στην πραγματικότητα στόχοικίνητρα ή εναύσματα για να γίνουν δράσεις και ενέργειες ώστε το σχολείο σταδιακά να αλλάζει προς ένα αειφόρο σχολείο.

Για να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις θα πρέπει η ηγεσία του σχολείου, οι διδάσκοντες, οι μαθητές/μαθήτριες, οι γονείς, η τοπική κοινωνία, να λάβουν και να κατανοήσουν το μήνυμα της αειφορίας και να αντιδράσουν κατάλληλα.

Σε κάθε σχολείο θα πρέπει να συγκροτηθούν ομάδες δράσης οι οποίες θα διαχειριστούν την αλλαγή όπως αυτή διαγράφεται από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου. Οι ομάδες αυτές στο Δημοτικό Σχολείο μπορεί να είναι τα τμήματα. Συχνά μπορούν να συνεργάζονται δύο ή περισσότερα τμήματα, κάτι εξαιρετικό και επιθυμητό.

Στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε κάθε ομάδα-τάξη, να οριστούν οι συνεδριάσεις ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών, οι ολομέλειες των ομάδων (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, πριν την τελική εκδήλωση) και άλλες λεπτομέρειες. Ο αριθμός των ομάδων επαφίεται στην Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου (ΕΑΣ), η οποία θα συνυπολογίσει τον συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών, τον αριθμό των τάξεων/τμημάτων, τον αριθμό των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, τους πόρους που διαθέτει το σχολείο κτλ.

Με τα  Εργαστήρια Δεξιοτήτων μπορούν να συνδυαστούν οι δράσεις των ομάδων-τμημάτων για να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα των Εργαστηρίων. 

Πρόταση οργάνωσης μαθητικών ομάδων

Παρακάτω δίνουμε μια πρόταση οργάνωσης των μαθητικών ομάδων και των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει κάθε μια από αυτές, φυσικά με την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών. Η πρόταση ασφαλώς δεν είναι δεσμευτική, είναι μια από τις πολλές που μπορεί να διατυπωθούν. Το μοναδικό ζήτημα είναι να υπάρξουν οι πρωτοβουλίες και να ξεκινήσει η δράση.

Για κάθε ομάδα προτείνουμε τα καθήκοντα που απορρέουν από τους αντίστοιχους δείκτες που θα κληθεί αυτή να διαχειριστεί. Προφανώς, σε κάθε σχολείο μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις και πολλές διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για την οργάνωση και δράση των ομάδων. Αυτό μπορεί να το αποφασίσει η Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου.

Οι ομάδες που προτείνουμε εμείς είναι οι εξής:

 1. Συντονιστική ομάδα
 2. Ομάδα Δημοκρατικών Διαδικασιών
 3. Ομάδα Αισθητικής και Τεχνολογίας
 4. Ομάδα Οικολογικού Αποτυπώματος
 5. Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Νερού
 6. Ομάδα Υποστήριξης
 7. Ομάδα Τύπου και ενημέρωσης
 8. Ομάδα Πρασίνου
 9. Ομάδα ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων

Ασφαλώς σε κάθε σχολείο μπορεί να γίνει διαφορετική κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και έτσι να αυξηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός των ομάδων. Για παράδειγμα, τα καθήκοντα μιας ομάδας όπως περιγράφονται παρακάτω, σε ένα σχολείο, μπορούν να αποτελέσουν καθήκοντα δύο ή τριών ομάδων σε κάποιο άλλο. 1.

1. Συντονιστική ομάδα: Διευθυντής και ομάδα εκπαιδευτικών

Η ομάδα αυτή ουσιαστικά τηρεί στατιστικά στοιχεία ή καταγράφει στοιχεία τα οποία θα εισαχθούν στην ιστοσελίδα, μαζί με τα δεδομένα των υπόλοιπων δεικτών, ώστε να προκύψει η τελική και συνολική βαθμολογία (σκορ) του σχολείου. Η λειτουργία της ομάδας αυτής είναι να διευκολύνει τη λειτουργία όλων των υπόλοιπων ομάδων και να συγκαλεί σε τακτά διαστήματα την Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου.

 1. Αριθμός εγκεκριμένων προαιρετικών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (π.χ. Π.Ε./Α.Υ, κτλ) που υλοποιήθηκαν στο σχολείο πέρσι και φέτος.
 2. Ποσοστό των γονέων που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 3. Εφαρμόζει το σχολείο Σ.Α.Δ .(Σχέδιο Αειφόρου Διαχείρισης) και Σχολικό Πρόγραμμα Δράσης (Σ.Π.Δ.);
 4. Ποσοστό των εκπαιδευτικών του σχολείου που συμμετέχει ενεργά στο Σ.Α.Δ.
 5. Ποσοστό μαθητών/μαθητριών που συμμετέχει ενεργά στο Σ.Α.Δ.
 6. Ώρες σεμιναρίων που παρακολούθησαν οι δάσκαλοι του σχολείου φέτος.
 7. Ώρες σεμιναρίων που παρακολούθησε ο διευθυντής του σχολείου φέτος.
 8. Αριθμός παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, πέραν των υποχρεωτικών με σκοπό τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης, σχεδιασμού κοινών προγραμμάτων σχετικών με την εκπαίδευση για την αειφορία, δημιουργίας στρατηγικών για τη σχέση του σχολείου με την τοπική και διεθνή κοινότητα, τον αναστοχασμό για την πορεία του σχολείου και την επίτευξη των στόχων του.

2. Ομάδα Δημοκρατικών Διαδικασιών - Ψευδώνυμο ...........

Η ομάδα Δημοκρατικών Διαδικασιών (ή όπως αλλιώς θα την ονομάσει το σχολείο) φροντίζει να τηρούνται και να ενισχύονται οι δημοκρατικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό η ομάδα θα πρέπει να μάθει αρχικά ποιες είναι οι βασικές αρχές της λειτουργίας μιας ομδας, τη διαδικασία μιας παραγωγικής συζήτησης, τη διαδικασία μιας σωστής συνεδρίασης και συνέλευσης, τα σχετικά με την πλειοψηφία αλλά και τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Πέραν αυτού του καθήκοντος, τα μέλη αυτής της ομάδας θα πρέπει να παρακολουθούν τις διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνονται από φορείς εκτός σχολείου (από εφημερίδες, από την τηλεόραση, από το Ιντερνετ), να εισηγείται στο Σύλλογο Διδασκόντων όσες πιστεύει ότι αξίζουν τη συμμετοχή του σχολείου, και, αν υπάρξει απόφαση συμμετοχής, αναλαμβάνει την οργάνωση της συμμετοχής (να συγκεντρώσει τις δηλώσεις των μαθητών, να εξασφαλίσει τη συνοδεία των εκπαιδευτικών, να δηλώσει τη συμμετοχή του σχολείου, να ανακοινώσει της συμμετοχή και στην ομάδα Τύπου και Ενημέρωσης, στην ομάδα Αισθητικής και Τεχνολογίας, κτλ).

Επίσης, οργανώνει την πρόσκληση εξωσχολικών επιστημόνων και άλλων χρήσιμων ανθρώπων (τεχνιτών, συγγραφέων, κτλ) οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στα παιδιά του σχολείου. Αναλαμβάνει, δηλαδή, όλες τις διατυπώσεις (επιλογή προσώπων, πρόσκληση, ορισμός ημερομηνίας, καθορισμός του χώρου, των απαραίτητων συσκευών, κτλ).

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας μπορεί να είναι τα παρακάτω:

 1. Να συμβάλει στη βελτίωση συνολικά της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου με σχετικές πρωτοβουλίες.
 2. Να αναλάβει την οργάνωση της συμμετοχής του σχολείου σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις όπως, έρανοι, δενδροφυτεύσεις, φροντίδα αδέσποτων ζώων, υποστήριξη φτωχών οικογενειών, καθαρισμός ακτών, καθαρισμός δασών, φροντίδα ενός πάρκου μέσα στην πόλη, συμμετοχή σε ενημερωτικές εκστρατείες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 3. Να αναλάβει την πρόσκληση εξωσχολικών επιστημόνων και επαγγελματιών για μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο σχολείο και στις μαθήτριες, σχετικά με θέματα αειφορίας, κοινωνικά κτλ..

3. Ομάδα Αισθητικής και Τεχνολογίας - Ψευδώνυμο ...........

Η ομάδα αυτή έχει να κάνει σημαντικό έργο, το οποίο θα είναι ορατό από όλους, καθώς θα αναλάβει την αισθητική αναβάθμιση του σχολείου. Πριν ξεκινήσει, θα πρέπει να συμβουλευτεί (πιθανώς) αρχιτέκτονες, διακοσμητές, ζωγράφους, γλύπτες κτλ, ώστε να πάρει ιδέες για την παρέμβαση που θα κάνει. Οι ιδέες καταγράφονται, μελετώνται και με συγκεκριμένη διαδικασία που θα αποφασίσει η ίδια η ομάδα, θα επιλεγούν εκείνες που θα θεωρηθούν οι πιο κατάλληλες, εφικτές, και οικονομικά προσιτές.

Στη συνέχεια καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης, γίνονται οι συμφωνίες με εκείνους που θα υλοποιήσουν τα σχέδια (μαθητές, ζωγράφοι, ελαιοχρωματιστές, κτλ) και ξεκινά η δράση, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί στο προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Να αναλάβει την αισθητική αναβάθμιση του σχολείου (ζωγραφική, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων, κτλ).
 2. Να σκεφτεί και να υλοποιήσει ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

4. Ομάδα Οικολογικού Αποτυπώματος - Ψευδώνυμο ...........

Για να γίνει ορατή κάθε βελτίωση του σχολείου, θα πρέπει να έχουμε καταγράψει το σημείο από το οποίο ξεκινάμε. Για να γίνει αυτό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο έντυπο-φόρμα, στο οποίο καταγράφουμε την κατάσταση του σχολείου πριν ξεκινήσουμε κάθε πρόγραμμα βελτίωσης και αλλαγής. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται μόνο για χρήση από το σχολείο.

Η αποτύπωση αυτή, εκτός από το έντυπο, περιλαμβάνει φωτογραφίες, ίσως κάποια βίντεο και μετρήσεις. Η ομάδα που αναλαμβάνει αυτό το έργο, θα συνεργαστεί και με άλλες ομάδες, με τη διεύθυνση του σχολείου, με το Δήμο, κτλ. Η ίδια ομάδα θα πρέπει να μελετήσει τα σχετικά με το «οικολογικό αποτύπωμα» και για το σκοπό αυτό θα επισκεφτεί κατάλληλες ιστοσελίδες, θα μελετήσει βιβλία και περιοδικά. Αφού η ομάδα αποκτήσει γνώση του θέματος, θα αποφασίσει πώς θα ενημερώσει όλα τα παιδιά του σχολείου, ώστε και αυτά να μάθουν τα σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα και πώς μπορούμε να το μειώσουμε.

Ως εφαρμογή αυτής της γνώσης, θα αναλάβει το καθήκον να σκεφτεί, να προτείνει και να εφαρμόσει τρόπους και μεθόδους, ώστε να μη χρησιμοποιούνται συσκευασίες μιας χρήσης στο σχολείο, ή έστω, να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τη χρήση τους.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Να κάνει την οικολογική αποτύπωση του σχολείου, σύμφωνα με το υπάρχον υπόδειγμα, ώστε κάθε βελτίωση να μπορεί να καταγράφεται με ακρίβεια και αξιοπιστία.
 2. Να ενημερώσει και να διδάξει στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου το θέμα του οικολογικού αποτυπώματος και τους τρόπους μείωσής του.
 3. Να βρει τρόπους ώστε να μη χρησιμοποιούνται συσκευασίες μιας χρήσεως στο σχολείο.
 4. Να μελετήσει (ιντερνετ, βιβλιοθήκες, περιοδικά) την εμπειρία που υπάρχει σε άλλα σχολεία (του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και να εισηγηθεί αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν και στο δικό τους σχολείο.

5. Ομάδα Εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. - Ψευδώνυμο …

Η ομάδα αυτή θα αναλάβει σημαντικά τμήματα της προσπάθειας για το αειφόρο σχολείο. Η εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων στο σχολείο, είναι το κύριο καθήκον της.

Η ομάδα θα πρέπει να προετοιμάσει και να εφαρμόσει με συνέπεια σχέδια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόλοιπων παιδιών του σχολείου για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Σε κάποιο σχολείο αποφάσισαν μόλις τα παιδιά μπαίνουν στις τάξεις για μάθημα, ένα από αυτά να μένει για ένα λεπτό έξω και να σβήνει τα φώτα των διαδρόμων, μέχρι το επόμενο διάλειμμα. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει για τις βρύσες στους νιπτήρες.

Η συνεργασία με το Δήμο ή με άλλους φορείς μπορεί να βοηθήσει να λυθούν πολλά προβλήματα. Σε κάποιο σχολείο, με τη συνεργασία τοπικών φορέων, τοποθετήθηκαν ειδικές διατάξεις με τις οποίες τα φώτα ανάβουν μόνα τους, όταν η ένταση του φωτός μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας γίνει χαμηλότερη από ένα όριο.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Να βρει τρόπους μείωσης της κατανάλωσης νερού και να τους εφαρμόσει.
 2. Να μελετήσει τρόπους ώστε το σχολείο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και (αν είναι δυνατό) να παράγει τη δική του ενέργεια.
 3. Να βρει τρόπους αντικατάστασης των λαμπτήρων πυρακτώσεως.

6. Ομάδα Υποστήριξης. - Ψευδώνυμο ........

Η ομάδα αυτή έχει υποστηρικτικό ρόλο, αλλά πολύ σημαντικό. Έχει καθήκον να οργανώνει την ολομέλεια των ομάδων μια φορά το μήνα, να τηρεί και να δημοσιεύει τα πρακτικά αυτών των ολομελειών. Θα πρέπει λοιπόν, να ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη (τα θέματα τα θέματα που θα συζητηθούν). Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με όλες τις ομάδες, να παρακολουθεί την εξέλιξη των δράσεων με βάση το χρονοδιάγραμμα, να ενθαρρύνει, να δίνει ώθηση, να υποστηρίζει τις ομάδες στις δράσεις τους και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ τους. Θα αναλάβει επίσης να οργανώσει ένα σχέδιο, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των παιδιών που οι γονείς τα φέρνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο και να αυξηθεί το ποσοστό των παιδιών που έρχονται με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Αυτό προϋποθέτει συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, πιθανώς την πρόσκληση κάποιου ειδικού γα το θέμα, την υλοποίηση ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης γονέων και παιδιών, κτλ.

Σε συνεργασία με όλες τις ομάδες, θα εκπονήσει ένα σχέδιο «επιμόρφωσης» των παιδιών στα θέματα του αειφόρου σχολείου (δημοκρατικές διαδικασίες, συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα, συμμετοχή των παιδιών στη μείωση του ατομικού, οικογενειακού και σχολικού οικολογικού αποτυπώματος κ.ά. Αυτό το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει προβολές, ομιλίες, εργαστήρια κτλ, ανά δεκαπενθήμερο, προτάσεις για μελέτη συγκεκριμένων άρθρων από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, την αφιέρωση ορισμένων μαθημάτων στα ίδια θέματα από τους δασκάλους, κτλ.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Να προγραμματίζει και να οργανώνει την ολομέλεια των ομάδων μια φορά το μήνα, καθώς επίσης να τηρεί τα πρακτικά των ολομελειών (ηλεκτρονικά)
 2. Να προγραμματίσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των μαθητών/μαθητριών του σχολείου, σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τις ομάδες δράσης (π.χ. πώς γίνεται η ανακύκλωση, πώς μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, τι είναι η αειφορία κτλ).
 3. Να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης για να μειωθεί το ποσοστό των παιδιών που έρχονται στο σχολείο με ΙΧ και να αυξηθεί το ποσοστό εκείνων που έρχονται με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, με ποδήλατο και με τα πόδια.
 4. Να παρακολουθεί και να καταγράφει την εξέλιξη των δράσεων-ενεργειών όλων των ομάδων του σχολείου και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ομάδων
 5. Να παρέχει υποστήριξη για όποιες ομάδες το ζητούν
 6. Να συνεργάζεται με την ομάδα Τύπου για την ανάδειξη των επιτευγμάτων των ομάδων δράσης.

7. Ομάδα Τύπου και ενημέρωσης - Ψευδώνυμο .......

Η ομάδα αυτή έχει ως κύριο καθήκον να προβάλλει τα επιτεύγματα των ομάδων στο ίδιο το σχολείο, στους γονείς, στην τοπική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί και καταγράφει τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα των ομάδων, κάνει ρεπορτάζ, δημιουργεί αρχείο φωτογραφιών και βίντεο, παίρνει και δημοσιεύει συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές των επιτυχιών, τροφοδοτεί με ειδήσεις για το σχολείο τα τοπικά και ευρύτερα μέσα επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες).

Πολύ σημαντικό καθήκον της ομάδας είναι η προετοιμασία της τελικής εκδήλωσης στην οποία θα παρουσιαστεί όλο το πρόγραμμα του αειφόρου σχολείου. Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί στενά με όλες τις ομάδες, προκειμένου να καταρτίσει το πρόγραμμα, να οργανώσει τις πρόβες, να βρει τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα προβολής, να τυπώσει το πρόγραμμα, να στείλει προσκλήσεις στα πρόσωπα που θα ήθελε να παρευρίσκονται στη γιορτή, κτλ.

Εξίσου σημαντικό καθήκον είναι και η έκδοση της εφημερίδας ή του περιοδικού του σχολείου, το οποίο μπορεί να έχει πολλές μορφές: έντυπο, ηλεκτρονικό, μηνιαίο, τριμηνιαίο, ετήσιο, έγχρωμο, ασπρόμαυρο, πολυσέλιδο ή ολιγοσέλιδο, κτλ. Για να έχει βοήθεια στα σημαντικά αυτά καθήκοντα θα πρέπει να συνεργαστεί πολύ στενά και αποτελεσματικά με την ομάδα υποστήριξης, με τη διεύθυνση του σχολείου, με τους γονείς, με το Δήμο, κτλ.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Παρακολουθεί με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον όλες τις δράσεις που γίνονται στο σχολείο και καταγράφει με λεπτομέρεια την πρόοδό τους.
 2. Τηρεί το Ημερολόγιο Αειφόρου Σχολείου με λεπτομέρειες των δράσεων
 3. Δημιουργεί φωτογραφικό και ψηφιακό αρχείο με τα μέλη των ομάδων και με τις δράσεις.
 4. Παίρνει συνεντεύξεις από τους αρμόδιους των σχολικών δράσεων
 5. Έρχεται σε επαφή και τροφοδοτεί με ειδήσεις τα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 6. Δημοσιεύει Δελτία Τύπου και οργανώνει τα σχετικά αφιερώματα στις εφημερίδες ή στην τηλεόραση
 7. Τροφοδοτεί την ιστοσελίδα του σχολείου με σχετικό υλικό προβολής.
 8. Προετοιμάζει και διοργανώνει την τελική εκδήλωση για τους πανηγυρισμούς του προγράμματος.

8. Ομάδα Πρασίνου - Ψευδώνυμο ........

Η ομάδα αυτή θα αναλάβει να πρασινίσει (κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά) το σχολείο. Καθήκον της είναι να βρει τους πόρους (χρήματα, φυτά, εργαζόμενους) ώστε το σχολείο να γεμίσει με φυτά, είτε φυτεμένα στην αυλή, είτε φυτεμένα σε γλάστρες. Δεν θα μείνει όμως σ’ αυτό, αλλά θα αναλάβει και τη φροντίδα τους. Και γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να εξασφαλίσει συνεργασίες, αφού με το σύστημα του αυτόματου ποτίσματος μπορεί να μειωθεί ο φόρτος εργασίας, τα φυτά να αναπτύσσονται γρηγορότερα, κτλ.

Παράλληλα με αυτό, θα πρέπει να συνεργαστεί με το κυλικείο, ώστε αυτό να διαθέτει βιολογικά και υγιεινά τρόφιμα στα παιδιά. Οι κυλικειάρχες παραπονούνται ότι όσες φορές έβαλαν υγιεινά και βιολογικά τρόφιμα στα κυλικεία τους, τα παιδιά δεν ανταποκρίθηκαν και γι αυτό τα απέσυραν. Η ομάδα λοιπόν έχει το καθήκον να ενημερώσει τα παιδιά και τους γονείς για τη δυνατότητα να έχουν υγιεινό φαγητό στο σχολείο και πως πρέπει να προτιμούν αυτά τα τρόφιμα και όχι τα παχυντικά και ανθυγιεινά. Για να το πετύχει, ίσως χρειαστεί να προσκληθεί κάποιος ειδικός στο σχολείο, να προβληθεί μια ταινία, να γίνει μια συζήτηση, να γίνουν κατάλληλα μαθήματα στην τάξη, κτλ.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Να αναλάβει τη φύτευση φυτών σε κάθε διαθέσιμο χώρο του σχολείου καθώς και τη φροντίδα τους.
 2. Να δημιουργήσει σχολικό κήπο, όπου αυτό είναι εφικτό
 3. Να συνεργαστεί με το κυλικείο, ώστε αυτό να διαθέτει βιολογικά και υγιεινά τρόφιμα.

9. Ομάδα Ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων. - Ψευδώνυμο ....

Η ομάδα αυτή θα αναλάβει σημαντικά τμήματα της προσπάθειας για το αειφόρο σχολείο. Η ώθηση στη μείωση της κατανάλωσης πόρων καθώς και η οργάνωση του συστήματος ανακύκλωσης, είναι από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της επιτυχίας του αειφόρου σχολείου.

Για κάθε ένα από τους στόχους-καθήκοντα που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να οργανώσει ένα σύστημα. Λ.χ. για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού φωτοτυπίας, μπορεί να εισηγηθεί να φωτοτυπούνται και οι δύο πλευρές του φύλλου ή να περιοριστούν οι φωτοτυπίες μόνο στις απαραίτητες.

Για τα ανακυκλώσιμα που θα δίνονται για ανακύκλωση, μπορεί να εισηγηθεί την τοποθέτηση δύο χωριστών κάδων είτε σε κάθε αίθουσα είτε σε κάθε διάδρομο. Θα πρέπει στη συνέχεια να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών για να συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Για να γνωρίζει το βάρος των ανακυκλώσιμων και των απορριμμάτων, θα προμηθευτεί ένα ζυγό με δυνατότητα ζύγισης μέχρις 10 κιλά (ή ζυγαριά μπάνιου) και θα αναθέσει στα μέλη της ομάδας την εκ περιτροπής ζύγιση των ανακυκλώσιμων και των απορριμμάτων.

Ένα σημείο που πρέπει να προσεχτεί, είναι η μεταφορά από το σπίτι στο σχολείο υλικών που πρόκειται να δοθούν για ανακύκλωση. Αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί με προσοχή και να οργανωθεί μόνο αν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης. Οι εταιρείες που παραλαμβάνουν άχρηστα ηλεκτρονικά μπορεί να κάνουν και δύο μήνες να έλθουν για την παραλαβή. Στο διάστημα αυτό αν οι συσκευές που φέρνουν οι μαθητές στο σχολείο είναι πολλές, θα δημιουργηθεί πρόβλημα αποθήκευσης. Χειρότερο θα είναι το πρόβλημα αν αποφασιστεί η συγκέντρωση χαρτιού για ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει το χαρτί να ζυγίζεται και να τοποθετείται στον μπλε κάδο καθημερινά, ενώ τα ηλεκτρονικά θα πρέπει να μεταφέρονται στο σχολείο την ημέρα που έχει προγραμματιστεί η παραλαβή τους από την εταιρεία ανακύκλωσης. Για να λειτουργήσει καλύτερα η ομάδα, μπορεί να χωριστεί σε δυο ή τρεις μικρότερες, από τις οποίες κάθε μια θα αναλάβει ένα από τα καθήκοντα που περιγράφονται παρακάτω. Η συνεργασία με το Δήμο ή με άλλους φορείς μπορεί να βοηθήσει να λυθούν πολλά προβλήματα.

Πιο περιληπτικά τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα παρακάτω:

 1. Να βρει τρόπους μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού φωτοτυπίας
 2. Να αναλάβει το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων από τα απορρίμματα και την καθημερινή ζύγισή τους.
 3. Να βρει τρόπους μείωσης των απορριμμάτων που δεν δίνονται για ανακύκλωση. Αυτό το καθήκον περιλαμβάνει και την καταγραφή του βάρους αυτών των απορριμμάτων.
 4. Να οργανώσει σύστημα συγκέντρωσης και παράδοσης λαμπτήρων και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών για ανακύκλωση.
 5. Να οργανώσει σύστημα συγκέντρωσης και παράδοσης μπαταριών για ανακύκλωση
Go to top